Podmínky užití webu www.brigadaihned.cz

 

PŘEHLED

1. Rozsah
2. Služby
3. Registrace, heslo
4. Právo na používání informací, softwaru a dokumentace
5. Duševní vlastnictví
6. Povinnosti uživatele
7. Hypertextové odkazy
8. Odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou
9. Jiná odpovědnost, viry
10. Ochrana osobních údajů
11. Dodatečné dohody, příslušnost soudu a rozhodné právo
12. Odkazy na jiné internetové stránky
13. Otázky a připomínky

1. Rozsah

1.1 Užívání této internetové stránky patřící společnosti Human Agency, s.r.o. , dále jen "internetová doména www.brigádaihned.cz, se řídí těmito Podmínkami používání. Tyto Podmínky užívání mohou být doplňovány, upravovány nebo nahrazovány jinými podmínkami, např. podmínkami nákupu výrobků a služeb. Přihlášením se, nebo pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním internetové domény www.brigadaihned.cz

 akceptujete tyto Podmínky užívání v jejich aktuálním znění.

1.2 V případě internetových nabídek určených podnikatelům nebo státním institucím budou tyto subjekty zastupovány uživatelem, přičemž se předpokládá, že tento uživatel má příslušná oprávnění, zmocnění a znalosti a jedná v souladu s nimi.

1.3 Pokud uživatel používá tuto internetovou doménu www.brigadaihned.cz jako obchodní zákazník, tak se předpokládá, že jedná v rozsahu činnosti svého podnikání jako podnikatele nebo v rozsahu oprávnění zaměstnance, nebo jedná jako zákazník reprezentující státní nebo samosprávné orgány.

2. Služby

2.1 Internetová doména www.brigadaihned.cz obsahuje konkrétní informace, a v některých případech i příslušnou dokumentaci, kterou si lze prohlížet a stáhnout.
2.2 Společnost Human Agency, s.r.o. může kdykoli ukončit provoz celé nebo části internetové domény www.brigadaihned.cz. Kvůli povaze sítě internet a počítačových systémů nemůže společnost Human Agency, s.r.o. nést odpovědnost za to, že internetová doména www.brigadaihned.cz  nebude k dispozici.

3. Registrace, heslo

3.1 Některé stránky internetové domény www.brigadaihned.cz mohou být chráněny heslem. V zájmu bezpečnosti a zabezpečení obchodních transakcí budou mít k těmto stránkám přístup pouze registrovaní uživatelé. Společnost Human Agency, s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout registraci uživatele. Společnost Human Agency, s.r.o. si obzvlášť vyhrazuje právo zavést povinnost registrace i pro některé stránky, které byly předtím volně přístupné. Společnost je oprávněna kdykoliv bez udání důvodů zablokovat uživateli přístup do části chráněné heslem zablokováním uživatelského konta (definovaného níže), a to zejména pokud uživatel:
- při registraci vyplní nepravdivé údaje;
- poruší tyto Podmínky používání nebo zanedbá své povinnosti související s uživatelským kontem;
- při přístupu na internetovou doménu nebo při jejím používání uživatel poruší platné zákony
3.2 Při registraci je uživatel povinen uvést přesné a pravdivé informace a v případě, že později dojde ke změně těchto informací, aktualizovat je (v maximální možné míře online) co nejdříve. Uživatel musí zajistit, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá společnosti Human Agency, s.r.o., byla vždy aktuální, a aby ho na této adrese bylo možné kontaktovat.
 
3.3 Uživatelský účet umožňuje uživateli prohlížet si nebo měnit již zadané údaje uživatele.
 
3.4 Uživatel musí zajistit, aby jeho uživatelské konto nebylo přístupné třetím stranám, a odpovídá za všechny transakce a ostatní činnosti provedené pomocí svého uživatelského účtu. Po skončení práce s online systémem je uživatel povinen se z internetových domén chráněných heslem odhlásit. Pokud se uživatel dozví, že dochází ke zneužívání jeho uživatelského účtu třetími stranami, musí o tom okamžitě písemně (případně e-mailem) informovat společnost Human Agency, s.r.o.
 
3.5 Po přijetí oznámení specifikovaného v odstavci 3.4 společnost  Human Agency, s.r.o.  zablokuje přístup do částí chráněných heslem pro daný uživatelský účet. Přístup bude takovému uživateli obnoven pouze na základě jeho žádosti zaslané společnosti Human Agency, s.r.o. nebo po nové registraci.

4. Právo na používání informací a dokumentace

4.1 Používání informací a dokumentace přístupné na internetové doméně www.brigádaihned.cz  nebo jejím prostřednictvím se řídí těmito Podmínkami užívání, nebo, v případě aktualizace informací nebo dokumentace, platnými licenčními podmínkami, které byly předem dohodnuty se společností Human Agency, s.r.o.

   
4.2 Informace a dokumentaci uživatel nesmí za žádných okolností dát k dispozici třetím stranám, a stejně tak je nesmí třetím stranám půjčovat nebo jinak zpřístupnit. Pokud to výslovně nedovoluje platný zákon, uživatel nesmí dokumentaci žádným způsobem upravovat a zároveň nesmí zpětně analyzovat ani překládat.  

 
4.3 Informace a dokumentace jsou chráněny jak autorským právem, tak i mezinárodními úmluvami o autorském právu a ostatními zákony a úmluvami vztahujícími se na duševní vlastnictví. Uživatel je povinen tyto zákony dodržovat, a především neupravovat, neskrývat nebo neodstraňovat žádné alfanumerické kódy, značky a upozornění o autorských právech z informací nebo dokumentace.

 

 

 

5. Duševní vlastnictví

5.1 Bez ohledu na konkrétní ustanovení čl. 4 těchto Podmínek používání, žádné informace, obchodní značky a další obsah internetové domény www.brigadaihned.cz     není možné měnit, kopírovat, reprodukovat, prodávat, pronajímat, používat, nahrazovat nebo jinak používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Human Agency, s.r.o.
 
 
5.2 Společnost Human Agency, s.r.o.  může bezplatně využívat všechny nápady nebo návrhy uložené uživateli na internetovou doménu  www.brigadaihned.cz  pro další vývoj, zlepšování a prodej svých výrobků a služeb.

6. Povinnosti uživatele

6.1 Při přístupu na internetovou doménu www.brigadaihned.cz  a při jejím užívání, uživatel nesmí:
- poškozovat jiné osoby, zejména nezletilé, nebo poškozovat jejich osobnostní práva;
- způsobem používání porušovat zásady etiky;
- porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva;
- předávat data obsahující viry, trojské koně nebo jiné programy, které by mohly poškozovat údaje;
- přenášet, ukládat nebo odevzdávat hypertextové odkazy nebo obsah, ke kterým nevlastní práva, zejména v případech, kdy tyto odkazy nebo jejich obsah porušují povinnost utajení informací nebo jsou v rozporu se zákonem nebo
- rozesílat reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. "spam") nebo falešná upozornění o virech, závadách nebo podobné materiály, nebo žádat o účast v loteriích, řetězových dopisech, pyramidových hrách apod.
6.2 Společnost Human Agency, s.r.o.  může kdykoliv odepřít přístup k internetové doméně www.brigadaihned.cz  a to zejména v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách používání.

7. Hypertextové odkazy

7.1 Internetová doména http://www.brigadaihned.cz může obsahovat hypertextové odkazy na internetové stránky třetích stran. Společnost Human Agency, s.r.o. neodpovídá za obsah takových internetových stránek a nevyjadřuje se o nich a jejich obsahu, ani je nepropaguje jako své vlastní, protože nemá možnost ovlivňovat informace nacházející se na nich a neodpovídá za obsah a informace, které jsou na nich prezentovány. Uživatel používá takové stránky na vlastní riziko.

8. Odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou

8.1 Pokud jsou jakékoli informace, software nebo dokumentace zpřístupněny bezplatně, je jakákoliv odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou těchto informací, softwaru nebo dokumentace, hlavně ve vztahu k jejich správnosti, absenci závad, nároků nebo práv třetích stran nebo ve vztahu k úplnosti a/nebo vhodnosti pro určitý účel, vyloučena, kromě případů úmyslného nebo podvodného jednání.
  

9. Jiná odpovědnost, viry

9.1 Odpovědnost společnosti Human Agency, s.r.o. za závady týkající se kvality nebo vlastnických práv bude určována v souladu s ustanoveními čl. 8 těchto Podmínek používání. Jakákoliv jiná odpovědnost společnosti Human Agency, s.r.o. je vyloučena, pokud nevyplývá ze zákona, např. zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, nebo v případech úmyslného jednání, hrubé nedbalosti, zranění nebo usmrcení osob, nedodržení garantovaných vlastností výrobku, podvodného zatajení závady nebo porušení základních smluvních povinností. Výše náhrady škody v případě porušení základních smluvních podmínek je omezena částkou přiměřenou pro danou smlouvu nebo předvídatelnou částkou s výjimkou případů záměrného poškození nebo hrubé nedbalosti.
 
9.2, I když se společnost Human Agency, s.r.o.  snaží zamezit výskytu virů na internetových stránkách www.brigadaihned.cz nemůže zaručit, že se tam skutečně žádné viry nevyskytnou. Uživatel je povinen, v zájmu vlastní ochrany, přijmout vhodná bezpečnostní opatření a před převzetím jakékoliv informace, softwaru nebo dokumentace musí použít antivirový program.
 
9.3 Články, 9.1 a 9.2 žádným způsobem nedefinují nebo nenaznačují změny v důkazním břemenu v neprospěch uživatele.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Přihlášením se, nebo pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním internetových stránek www.brigadaihned.cz  uživatel uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti Human Agency, s.r.o. se sídlem Luční 130, 267 01  Králův Dvůr. Shromažďování, používání a zpracování osobních údajů na internetových stránkách www.brigadaihned.cz  probíhá v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a Zásadami ochrany osobních údajů platnými pro internetové stránky www.brigadaihned.cz.

10.2 Osobní údaje
Human Agency, s.r.o.  nebude shromažďovat žádné Vaše osobní údaje (např. jméno, adresu, telefon nebo e-mailovou adresu) prostřednictvím našich internetových stránek, pokud nám je dobrovolně neposkytnete (např. v rámci registrace, průzkumu) nebo k tomu neudělíte souhlas nebo pokud to jinak neumožňují příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů

10.3 Účel použití
Pokud nám své osobní údaje poskytnete, běžně je používáme při odpovědi na vaše dotazy, zpracování objednávky nebo k poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám. Na podporu vztahů s našimi zákazníky jsme dále oprávněni:
- osobní údaje ukládat a zpracovávat a poskytnout je společnostem přidruženým ke společnosti Human Agency, s.r.o., aby lépe porozuměly Vašim potřebám a způsobu, jak dále zlepšovat produkty a služby nebo   
- tyto osobní údaje použít (my nebo třetí strana naším jménem), abychom Vás kontaktovali ohledně nabídky na podporu Vašich obchodních potřeb nebo internetového průzkumu s cílem lépe porozumět potřebám zákazníků.Pokud se rozhodnete své osobní údaje na podporu vztahů se zákazníky (zejména za účelem přímého marketingu nebo průzkumu trhu) nezpřístupnit, budeme Vaše rozhodnutí respektovat. S výjimkou společností přidružených k ke společnosti Human Agency, s.r.o. neposkytneme ani jinak nezpřístupníme Vaše osobní údaje třetím stranám.

10.4 Omezení účelu
Osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím internetu Human Agency, s.r.o.  shromažďuje, používá nebo poskytuje pouze za účelem, který je Vám znám, s výjimkou případů, kdy:
- je to vyžadováno zákonem nebo příslušnými státními nebo soudními orgány,
se provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti
- je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na Váš návrh,
- jde o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem,
- je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Human Agency, s.r.o. např. záměrným útokům na informační systémy společnosti.

10.5 Údaje o komunikaci nebo využití služby
Pokud k přístupu na naše internetové stránky využíváte telekomunikační prostředky, dochází k vytváření komunikačních dat (např. IP adresa) nebo údajů o využití služby (např. informace o začátku, konci a rozsahu každého přístupu nebo informace o službách elektronických komunikací, které jste použil/a). Tato data se mohou týkat i osobních údajů. Pokud to bude nezbytně nutné, budou Vaše údaje o komunikaci nebo využití služeb shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s příslušným právním rámcem pro ochranu osobních údajů.

10.6 Automatické shromažďování jiných než osobních údajů
Když vstupujete na naše internetové stránky, můžeme automaticky (tzn. nikoli prostřednictvím registrace) shromažďovat údaje jiné než osobní povahy (např. ohledně používaného typu internetového vyhledávače a operačním systému, názvu domény stránky, z které přistupujete, počtu návštěv, průměrné době strávené na stránce, zobrazených stránek, apod.).  Tyto údaje jsme oprávněni používat a poskytnout je ostatním přidruženým společnostem za účelem sledování atraktivity internetových stránek a zlepšování jejich výkonu a obsahu.
 
10.7 „Cookies“ – informace automaticky ukládané na vašem počítači
Když si prohlížíte některou z našich stránek, může docházet k ukládání údajů na Vašem počítači ve formě „cookies“. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek. Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje.
 
10.8 Zabezpečení
Společnost Human Agency, s.r.o.  používá na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou nebo před neoprávněným poskytnutím nebo přístupem technická a organizační bezpečnostní opatření.

11. Dodatečné dohody, příslušnost soudu a aplikované právo

11.1 Všechny dodatečné dohody musí být vyhotoveny v písemné podobě.


11.2 Místně příslušný soud bude určen v souladu se zákony České republiky.

11.3 Jednotlivé stránky internetové domény www.brigadaihned.cz  jsou provozovány a spravovány společností Human Agency, s.r.o. Společnost Human Agency, s.r.o. neručí za to, že informace a/nebo dokumentace na internetových stránkách www.brigadaihned.cz  jsou vhodné nebo dostupné k zobrazení nebo převzetí v každé zemi. Přístup k informacím,  a/nebo dokumentaci nacházejícím se na internetové doméně www.brigadaihned.cz ze zemí, ve kterých je takový obsah nezákonný, je zakázán.

 
11.4 Podmínky používání, a všechny spory týkající se těchto Podmínek, nebo vznikající v souvislosti s těmito Podmínkami, se budou řídit zákony České republiky a budou řešeny v souladu se zákony České republiky.
 

12.Odkazy na jiné internetové stránky

Internetové stránky společnosti Human Agency, s.r.o. obsahují odkazy na jiné stránky. Za způsob ochrany údajů nebo obsah jiných internetových stránek nenese společnost žádnou odpovědnost.

13.Otázky a připomínky

Společnost Human Agency, s.r.o.  odpoví na oprávněné požadavky na informaci o zpracování Vašich osobních údajů a jejich opravu, doplnění nebo vymazání případných nepřesností nebo likvidaci osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našich zásad na ochranu osobních údajů (např. pro případ přezkoumání a aktualizace vašich osobních údajů), klikněte na tlačítko „Kontakt“ a zašlete nám své dotazy a zpětný kontakt. S rozvojem internetu se bude dále rozvíjet i naše politika na ochranu osobních údajů. Veškeré případné změny budou uvedeny na této stránce. Pravidelně tuto stránku kontrolujte kvůli případným aktualizacím.
 
 
Copyright

Název společnosti:

Human Agency, s.r.o.

Sídlo:

Luční 130

 

Králův Dvůr

Identifikační číslo:         

24267759

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 199032

 


Jakékoli kopírování, šíření nebo využívání obsahu webových stránek je bez předchozího písemného souhlasu společnostiHuman Agency, s.r.o.  zakázáno.
Provozovatelem webových stránek je společnost Human Agency, s.r.o.   se sídlem Luční 130, 267 01  Králův Dvůr, IČ: 24267759 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 199032.

250
spokojených zákazníků
35 000
registrovaných uchazečů
6 500
obsazených míst ročně
14
let zkušeností
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Tyto cookies nám pomáhají, abychom vám ukazovali na internetu takovou reklamu, která by se vám mohla líbit a bude pro vás užitečná.